SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU HAZIRLANMASI

Son yıllarda uluslararası örgütler, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele etme konularına yoğunlaştılar. Ulusal yönetmelikler ve politikalar oluşturarak yasal pencereden müdahale etmektedirler. Bu yönetmelik ve protokollerin en önemlileri ise; Kyoto protokolü, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Programı ve Paris Anlaşmasıdır. Avrupa kıtasında yer alan ülkelerin sera gazı (GHG)  emisyonlarının azaltılmasına odaklı 2000 adetten fazla politika bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik, mevcut olan bir işleyişin devamlılığını sağlarken kaynak tüketiminin aşırıya kaçılmadan optimum düzeyde tutulması olarak tanımlanabilir. Kaynakların verimli tüketilmesi, gelecekte var olacak sistemlerin de sürekliliğini sağlamasına katkıda bulunacaktır.
Sürdürülebilirlik kavramı akıllara ilk olarak çevresel konuları getirse de bunun aksine pek çok konuyu kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından 17 başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) belirlenmiştir ve evrensel boyutta milletleri harekete geçirmek amaçlanmıştır. 2030 yılına kadar ulaşılması planlanan hedefler 2016 yılında yürürlüğe alınmıştır.

Kurumların; ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan stratejiler geliştirmesi kurumsal sürdürülebilirlik ve bahsedilen konularda etik değerler çerçevesinde varlığını sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen stratejiler, anlık kazançlardan ziyade daha sağlam temelli uzun ömürlü ve sürdürülebilir getiri sağlamaktadır. Çevre hassasiyeti, çalışana saygı vb. gibi konularda etik değerlere uygun çalışmalar yürüten firmalar toplumda saygınlık ve güven duygusu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlamalarının içerdiği başlıkları belirtmek istersek; sürdürülebilirlikle ilgili mevcut ve oluşabilecek sorunları, yine aynı şekilde oluşacak risk ve fırsat analizlerini, kuvvetli ve zayıf alanlarını, kurum içi ve kurumlar arası paydaşlarının potansiyellerini ele alır. Raporda; sektöre göre üretilen ürün ve hizmet, lokasyon, etkisinde bulunduğu çevresel durumlar, işçilerin konumu şeklinde çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu sebepten sürdürülebilirlik raporları benzerliklerin yanı sıra farklılıklara da sahiptir. İçerik bakımından farklılıkları olsa da şekil ve biçim bakımından standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.

Sürdürülebilirlik pek çok kavramı içinde barındırdığından dolayı raporlama, özen isteyen oldukça fazla detay içeren ve uzman kişiler tarafından hazırlanması gereken bir süreçtir. Disiplinler arası çalışma gerektiren sürdürülebilirlik raporlaması firmaları her yönden inceler ve daha iyiye ulaşma konusunda rehberlik eder.

Kurumların mevcut durumlarını somut biçimde ortaya koymasına da katkı sağlayan sürdürülebilirlik raporları oluşturulurken uluslararası kabul edilmiş raporlama standartlarından yararlanılmaktadır. Bu sayede raporun ölçülebilirlik ve izlenirliği sağlanmış olmaktadır. Var olan raporlama standartları arasında Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) en çok tercih edilen seçenektir.

GRI Standardına göre bir raporda bulunması gereken başlıca maddeler şunlardır;

 • Temel
 • Genel Beyanlar
 • Yönetim Yaklaşımları
 • Ekonomik Konulara İlişkin Beyanlar
 • Çevresel Konulara İlişkin Beyanlar
 • Sosyal Konulara İlişkin Beyanlar

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması Aşamaları

 • Başlangıç toplantısı- öncelikli konular hakkında karar verme-
 • Veri toplama aşaması – analiz yapılması –
 • İçerik ve görsel oluşturulması – Taslak Rapor hazırlanması ve firma onayı
 • GRI kriterlerine göre değerlendirme yapılması
 • Raporun yayınlanması

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak Sürdürülebilirlik raporlamalarınızı yerel ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.