Genel

Çevre Danışmanlık Nedir?

çevre danışmanlık nedir

Çevresel konularda uzmanlaşmış profesyonel çevre danışmanlarının, ekosistemleri, habitatları ve yerel yapıyı etkileyebilecek faaliyetlerde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlara çevresel süreçlerin yönetilmesi noktasında rehberlik etmesine çevre danışmanlık hizmeti adı verilir. 

Çevre danışmanlık hizmeti adı altında işletmelerin çevreye yapabilecekleri muhtemel olumsuz etkilerin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi, çevreyle bağlantılı süreçlerin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yönetilmesi ve uygulamaların yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanır.

Çevre danışmanlığı genellikle çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması, çevresel risk analizinin yapılması, atık yönetimi planlarının oluşturulması, çevresel eğitim ve farkındalık programlarının düzenlenmesi gibi faaliyetleri kapsar. Çevre danışmanlık hizmeti veren firmaların bu hizmetleri vermelerinin arkasında yatan sebep, işletmelerin çok daha hızlı ve düzgün bir şekilde çevresel süreçlerini yönetmelerini sağlamak, kurumların çevresel performanslarını iyileştirerek çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve şirketlerin öz kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmalarına öncülük ederek kurumsal süreçlerde mümkün mertebe maliyet tasarrufuna gidilmesine yardımcı olmaktır.

Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde müşteri firmalara yardımcı olmak üzere çalışan çevre danışmanları yasal mevzuat ve standartları yakından takip ederek müşterilerine bu konuda rehberlik ederler. Çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasında ve çevresel izin süreçlerinde çevre danışmanloık firmalarından profesyonel destek alınması oldukça yaygın bir uygulama olarak öne çıkar ve Çevre Kanununda alınması şart olarak gerekli kılınan izin ve lisanslarla ilgili yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde adı geçen işletmeler için zorunlu tutulur.

Çevre danışmanları tarafından sunulan çevre danışmanlık hizmetlerinin sunduğu faydalar arasında çevresel risklerin azaltılması, çevresel uyumun gerçekleştirilmesi, ekosistemlerin, habitatların ve yerel sosyal yapının korunması, yasal gereksinimlere uygunluğun sağlanması, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gibi maddeler yer alır.

Çevre danışmanlık hizmetinin alınması özellikle endüstriyel tesisler, inşaat projeleri, enerji üretimi ve dağıtımı, madencilik ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için oldukça büyük önem taşır. Danışmanlık hizmeti sadece müşteri firmaların projelerinin çevresel etkilerini en aza indirecek önlemlerin planlanması ve uygulamaya konulmasıyla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda bu projelerin toplum tarafından kabul edilmesi noktasında da firmalara destek olur. Uzman çevre danışmanları tarafından sağlanan bu hizmetler çevresel uyumun sağlanması ve sürdürülebilirlik ilkesinin düzgün bir şekilde hayata geçirilmesi için kritik öneme sahiptir.

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık firmaları, farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşların çevre süreçlerini yönetebilmeleri adına profesyonel anlamda destek veren kurumlardır. Çevresel konularda yetkin ve alanlarında uzman ekipler tarafından yönetilen ve genellikle çevre mühendisleri, çevre danışmanları ve çevre bilimcileri gibi profesyonellerin yardımıyla hizmet veren çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel süreçlerinin ne şekilde ele alınacağını detaylı bir şekilde planlarlar ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak çok daha yeşil ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçilmesine olanak tanırlar.

Proje veya faaliyetlerin çevresel etkilerini inceleyerek olası risklerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesini kapsayan ÇED raporlarının hazırlanmasından, atık üretimlerini azaltmayı ve atıkları yönetmek için stratejiler geliştirmeyi kapsayan atık yönetimine, çevresel risk analizinden, karbon ayak izi azaltma uygulamalarına kadar uzanan bir yelpazede hizmet veren çevre danışmanlık firmaları, doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek düşleyen potansiyel müşteriler gözünde markanın itibarını arttırarak daha  geniş kesimlerce söz konusu markanın tercih edilmesini sağlarlar.

Çevre danışmanlık firmaları, müşteri markaların itibarlarını arttırmanın ve sürdürülebilir üretim modellerine geçmelerini sağlamanın yanı sıra markaların çevresel düzenleme ve mevzuatlara uygun bir işleyiş içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerine, çevresel etkilerini denetlemeye ve ilgili raporları hazırlamaya da yardımcı olurlar.

çevre danışmanlık firması ekibi

Çevre Danışmanlık Firması Sorumlulukları Nelerdir?

Çevre danışmanlık firmalarının öncelikli sorumluluğu müşteri kurum ve kuruluşların yasal düzenleme ve mevzuatların sınırları içerisinde, daha sürdürülebilir bir işleyişle faaliyetlerini sürdürmelerine rehberlik etmek ve bahsi geçen kurumların çevresel performanslarını arttırmaktır. Fakat danışmanlık firmalarının sorumluluğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Çevre danışmanlık firmalarının genel sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:

Çevresel Değerlendirmelerin Yapılması

Çevre danışmanlık firmaları, çevre kanunu ve çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği kapsamında kurum ve kuruluşların çevre üzerinde olumsuz etki bırakabilecek faaliyetlerinin boyutlarının incelenmesi, ilgili faaliyetlerin ekosistem, habitat ve yerel sosyal yapıyı ne şekilde etkileyeceğinin belirlenmesi ve bu olumsuz etkiye karşı ne gibi önlemlerin ne şekilde alınabileceğinin planlanmasıyla sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulmasını kapsayan hizmetler sunarlar.

Yasal Düzenleme ve Mevzuatlara Uygun İşleyişin Sağlanması

Türk çevre danışmanlık firmalarının en önemli sorumluluklarından birisi de işletmelerin çevresel düzenleme ve mevzuatlara uyumunu sağlamaktır. 9 Ağustos 1983 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu, Türkiye’deki çevre alanında temel yasal belgedir. Bu kanun çevresel koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla ilgili genel ilkeleri belirler. 

Türkiye’deki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine başlamadan önce çevresel izin ve lisans alma zorunlulukları vardır. Çevre danışmanlık firmaları tam olarak bu noktada devreye girerek işletmelere bu izin ve lisansların alınması sürecinde rehberlik eder ve gerekli başvuru süreçlerini yönetirler. 

Aynı zamanda Türkiye’deki yetkili kuruluşlar düzenli olarak işletmeleri çevresel uyumluluk açısından denetler ve incelemeler yaparlar. Çevre danışmanlık firmaları, işletmeleri bu denetimlere hazırlayarak gerektiğinde çeşitli alanlarda iyileştirme yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Daha Sürdürülebilir Süreçler İçin Danışmanlık

Çevre danışmanlık firmaları, kurum ve kuruluşların çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerini artırmak için uzmanlık gerektiren bir hizmet sunarlar. Firmaların stratejik sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmelerine yardım ederek uygulamalarını optimize etmelerine destek olurlar. 

Çevre Konularında Personel Eğitimi

Çevresel eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, işletmelerin ve toplumun çevre konularında daha duyarlı ve bilinçli olmasını sağlar. Bu sayede çevresel sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkılabilmesinin önü açılır ve daha yeşil bir geleceğin yolu döşenir. Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren çevre danışmanlık firmaları da çeşitli eğitimli programları ve bilinçlendirme programları düzenleyerek çevresel farkındalığı artırmaya ve sürdürülebilirlik ilkelerini yaygınlaştırmaya yardımcı olurlar.

Çevre danışmanlık firmalarının eğitim konusundaki tek sorumlulukları personel eğitimiyle sınırlı kalmaz. Danışmanlık firmaları toplumun müşteri firmaların faaliyetleri karşısındaki görüşlerini inceleyerek geliştirilebilecek alanları ve beklentileri analiz eder ve toplumu gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda bilgilendirirler. Böylece müşteri firmayla yerel halk arasında çatışma olmaması ve sürecin çok daha yumuşak bir şekilde yürütülmesi mümkün olur.

Çevresel Risklerin Yönetilmesi

Çevre danışmanlık firmaları, kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirleyerek değerlendirir ve kontrol altına alırlar. Müşteri firmalara çevresel risklerle başa çıkmaları için rehberlik sağlar ve etkili risk yönetimi stratejileri gerçekleştirirler. 

Kapsamlı bir risk yönetimi stratejisi planlanması için öncelikle çevresel risklerin belirlenmesi gerekir. Çevresel risklerin belirlenmesi süreci içerisinde kurum ve kuruşların faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinin belirlenmesi ve potansiyel risklerin tespit edilmesi sağlanır. Belirlenen çevresel riskler detaylı bir analiz sürecine tabii tutularak sınıflandırılır. Bu riskler önemlerine göre önceliklendirilir ve bu önlemlerin uygulama geçirilmesi sağlanır. 

Risk yönetimi stratejisi için gereken önlemler çevre dostu teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, atık ve emisyonların azaltılmasını sağlamak, acil durum planlarının geliştirilmesi gibi amaçlara hizmet eder. 

Teknolojik Destek Sağlanması

Çevre danışmanlık firmaları, her tür işletmenin çevresel performansını izlemek, değerlendirmek ve optimize etmek için çeşitli teknolojik çözümler sunarlar. Firmaların sundukları teknolojik çözümler, kurumların çevresel veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çevre yönetimi stratejilerini de geliştirir.

Çevre danışmanlık firmaları tarafından müşteri kurum ve kuruluşlara teknolojik destek sağlanması sürecinde hava kalitesi ölçüm cihazları, su kalitesi izleme sistemleri gibi ekipmanlardan faydalanılır. Söz konusu ekipmanlardan toplanan veriler kurumların çevresel performanslarını arttırmalarına yardımcı olur. Raporlama ve karar alma süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çevresel parametrelerin sürekli olarak izlenmesi gerekebilir. Çevre danışmanlık firmaları, tam olarak bu noktada devreye girerek bu çevresel parametrelerin uzaktan izlenmesine ve anlık olarak veri alınmasına yardımcı olur.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre danışmanlık hizmeti, ekosistemleri, habitatları ve çevrenin diğer bileşenlerini etkileme tehlikesi bulunan herhangi bir faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çevresel süreçlerini yürütme sorumluluğunu üstlenen profesyonel bir danışmanlık türüdür. Bu danışmanlık hizmeti, ÇED raporu hazırlanması, çevresel risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, analizi yapılan riskleri engellemeye yönelik önlemlerin alınması gibi farklı uygulamaları kapsar. Bu sayede kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevreye bir etkisinin olup olmadığının yetkili merciilere iletilmesiyle faaliyetlerin hayata geçirilebilmeleri sağlanır.

Çevre danışmanlık hizmeti bahsi geçen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için alınması zorunlu bir hizmet türüdür. Çevre Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan kurum ve kuruluşların çevre danışmanı ve çevre danışmanlık hizmetinden yararlanması zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla çevre danışmanlık firması seçimi sırasında doğru kararı vermek kurum ve kuruluşlar için oldukça önemlidir.

çamlıca çevre danışmanlık

Çamlıca Çevre Danışmanlık

Türkiye’nin en iyi çevre danışmanlık firmalarından Çamlıca Çevre Danışmanlık, her biri alanında uzman mühendislerden oluşan seçkin kadrosuyla çevre üzerinde olumsuz etkisi olabilecek projelere imza atan kurum ve kuruluşlara çevre mevzuatı ve yasal düzenlemelerle alakalı her konuda destek olur ve kurumların daha sürdürülebilir ve çevre dostu üretim modellerine geçme konusunda rehberlik eder. 

Kurumlara yaşam döngüsü analizi ve sıfır atık politikasının belirlenmesi gibi sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantılı alanlarda ve doğan üretim planı gibi çevre danışmanlığıyla birebir ilgili konularda destek olmayı hedefleyen firmamız, kurum ve kuruluşların daha sürdürülebilir ve yeşil bir geleceğe giden yolda maliyetten tasarruf etmelerine ve öz kaynaklarını çok daha düzgün ve etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. 

Çevre mühendisliği danışmanlık alanında sanayi yapılarının kuruluşlarından itibaren çevre üzerinde oluşacak etkilerin azaltılması ve düzgün bir çevre yönetimi planı oluşturulması ilkelerini öncelik belirleyen firmamız, on yılı aşkın süredir sürdürülebilir yarınlara kavuşmak isteyen tüm işletmelerin yanında olmaya devam etmektedir.

Çevre danışmanlık alanında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik belgesi almış firmamız, profesyonel bir çevre danışmanlık firması olarak çevre danışmanlığı alanında yetkinliğin tek adresidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir