Genel

Çevre Temizliği Nedir ve Yöntemleri Nelerdir?

Çevre Temizliği

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte yükselişe geçen sanayileşme ve kentlere göç eğilimleri, çevre kirliliğini çağımızın en ciddi sorunlarından biri haline getirmiştir.  Fabrika ve benzeri yapılardan kaynaklanan çöp ve zararlı salınımlar havayı, suyu ve toprağı kirleterek her canlının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla çevre temizliği sürdürülebilirliğin sağlanması için en önemli maddelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Çevremizi temiz tutmak, içinde yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynakları korumakla başlar. Kirliliğin durdurulması, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesiyle devam eder. Sağlık, ekonomi, ekoloji ve yeşil bir geleceğin garanti altına alınması için büyük önem taşır. Bu yazımızda çevre temizliğinin neden bu kadar önemli olduğunu ve onu nasıl koruyabileceğimizi inceleyeceğiz.  

Çevre Temizliğinin Önemi

Çevre temizliğinin önemi sadece güzel bir görüntüye yol açmasından gelmez; aynı zamanda insanların sağlığı, ekonomik büyüme, doğanın korunması ve geleceğimizin devamı için de çok önemlidir.  Kirli ortamlarda yaşamanın bir sonucu olarak birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir.  Kirli havayı solumak, solunum problemleri, kalp hastalıkları, akciğer kanseri ve felç gibi sağlık sorunları riskini artırmaktadır. Çevre kirliliği ayrıca alerjik reaksiyonlara, cilt hastalıklarına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Mali açıdan bakıldığında, kirlilik hem ülkelerin hem de şirketlerin bütçesini zorlamaktadır.  Hava temiz olmadığında işçiler daha az çalışır, sağlık hizmetlerine daha fazla para harcanır ve iş gücü azalır. Dünya Bankası’na göre, her yıl hava kirliliğinden kaynaklanan ekonomik kayıplar dünya ekonomisinin neredeyse yüzde beşini oluşturmaktadır.

Çevre kirliliği aynı zamanda iklim değişikliği için de önemli bir sorundur.  Fosil yakıtların yanı sıra sanayi ve tarımdan kaynaklanan emisyonlar atmosfere sera gazları ekleyerek dünyanın ısınmasına ve iklimin değişmesine neden olmaktadır. Kuraklık, seller, yükselen denizler ve aşırı hava olayları da çevre kirliliğinin dolaylı olarak yol açtığı sorunlardan bazıları arasında gösterilebilir.

Tüm bu olumsuz etkilerin yanı sıra çevre kirliliği ekosistemlere ve canlı çeşitliliğine de ciddi zararlar vermektedir.  Hava, su ve toprak kirliliği bitki ve hayvanların yuvalarını yok eder ve doğal çeşitliliği azaltır. Bu da ekosistemin dengesini bozar ve besin zincirini bozar.

Çevreyi Temiz Tutmak için Neler Yapmalıyız?

Temiz çevrenin sağlanması, ancak bütün bir toplum olarak  ve her bir bireyin katılımıyla sağlanabilir. Atık miktarını azaltmak, geri dönüşümü desteklemek ve çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmek bireyler olarak bizim sorumluluğumuzdur.

Atıkların ayrıştırılabilmesi ve geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabilmesi için en başından itibaren doğru şekilde ele alınması çok önemlidir.  Evsel atıkların yanı sıra elektronik atıklar, pil atıkları, yağ ve diğer tehlikeli atıkların da uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunludur.

Plastik kullanımının azaltılması da büyük bir adımdır.  Bez torba veya file taşımak, alışverişte tek kullanımlık plastiklerden kaçınmak ve geri dönüştürülebilir ambalajları tercih etmek gibi kolay yerine getirilebilecek yöntemler vardır. 

Enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar da çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur.  Bunlar arasında enerji verimliliği daha yüksek ev aletleri, LED ampuller, ısıyı içeride tutacak yöntemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek sayılabilir.

Yerel yönetimler ve devletler toplumsal düzeyde önemli sorumluluklara sahiptir.  Bu kurumlar sorumluluklarını sokakların, parkların ve yeşil alanların temizlenmesini sağlayarak, çöp toplama sistemlerinin iyileştirilmesi, ağaç dikme çalışmalarının artırılması ve hava kalitesi izleme projelerinin başlatılması yoluyla yerine getirirler. 

Toplumun bilgilendirilmesi ve kuralların doğru bir şekilde belirlenmesi çevrenin korunması için çok önemlidir.  Okullar, üniversiteler, STK’lar ve medyanın desteğiyle farkındalık yaratmak için kampanyalar yürütülebilir. 

Çevremizi Neden Temiz Tutmalıyız?

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri de temiz çevredir. Temiz hava solumak, temiz su içmek ve temiz gıdalarla beslenmek insan sağlığı için bir zorunluluktur.  Kirli bir çevrede yaşamak beraberinde solunum problemleri, kanser, kalp ve damar hastalıkları, cilt sorunları üreme sistemi sorunları ve daha birçok sağlık riskini getirir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 600.000 çocuk hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Hava, su ve toprak gibi doğal varlıkların kirlenmesi yaşam alanlarını yok etmekte ve yaşam çeşitliliğini azaltmaktadır.  Ekosistemlerde dengesizliklere neden olan ağır metaller, plastikler ve kimyasallar besin zincirini altüst etmektedir. Ekosistemlerin devam edebilmesi için temiz bir çevre şarttır.

Sera gazı emisyonları ve hava kirliliği küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadır.  İklim değişikliği selleri, kuraklıkları, şiddetli hava koşullarını ve deniz seviyesinin yükselmesini beraberinde getirmekte, bu da gıda güvenliğini ve ekonominin dengesini sarsmaktadır.

Temiz bir çevreye ulaşmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak, doğal kaynakların akıllıca kullanılmasını gerektirir.  Azalan su kaynakları tarım arazilerinin verimliliğini azaltmakta ve enerji kaynaklarımızı hızla tüketmektedir – tüm bunlar kirlilik yüzünden olmaktadır.

Kirliliğin bir sonucu olarak mali yükler muazzam boyutlara ulaşmıştır.  Sağlık harcamaları, üretimin azalması, ekosistemlerin zarar görmesi, doğal afetlerin sonuçları, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar ve daha birçok faktör ekonomiye yıllık bazda trilyonlarca dolara mal olmaktadır.

İnsanlık için en önemli görevlerden biri bugünün gençlerine ve yarının çocuklarına temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.  Çevre kirliliği durdurulmaz, iklim değişikliğinin zararları artar ve doğal kaynaklar tükenirse, gelecek nesillerin yaşam kalitesi ciddi şekilde düşecektir.

Çevreyı Temizliği Yöntemleri

Çevre temizliğini sağlamanın pek çok yolu ve yöntemi vardır. Bu kısımda bunlardan birkaçına değineceğiz.

Atık Yönetimi

Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm çabalarının desteklenmesi ve atıkların bertarafı için arıtma/yakma tesislerinin kurulması atık yönetiminin temel unsurlarıdır.  Günümüz dünyasında yeterli atık yönetim sistemlerinin olmaması, küresel olarak atıkların yalnızca %13’ünün geri dönüştürülmesine neden olmaktadır.

Daha iyi bir atık yönetimi için altyapıya daha fazla para yatırmak, yeni teknolojilere yönelmek, insanları bu konuda daha bilinçli hale getirmek, geri dönüşüm işini büyütmek ve atıkları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemek gerekiyor. Aynı zamanda atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında çevrenin korunması da çok önemlidir.

Filtreleme ve Temiz Enerji Kaynakları

Endüstriyel faaliyetlerde kullanılan araçların ve ısınma için kullanılan yakıtların neden olduğu hava kirliliğini azaltmak için farklı stratejiler uygulamak şarttır.  Enerjiyi verimli kullanan tesis ve ekipmanları temizleyen filtre sistemlerinin kullanılması, temiz enerji kaynaklarına geçişin yanı sıra bir öncelik olmalıdır. Toplu taşıma ve diğer alternatif ulaşım yollarının teşvik edilmesi de çok önemlidir.

Fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş, hava kirliliğiyle mücadelede bir numaralı adım olmalıdır.  Sanayi alanlarının şehirlerin kalbine taşınması, fabrika bacalarının yükseltilmesi ve doğru arıtma yöntemlerinin benimsenmesi de çok önemlidir.

Arıtma Sistemleri

Su kirliliğini durdurmak için içme ve kullanma suyu kaynaklarını koruyan atık suların temizlenmesi ve fabrikalardan gelen kimyasalların suya karışmasının engellenmesi gerekmektedir. Ayrıca atık suları işleme yöntemimizi daha iyi hale getirmek de bir zorunluluktur.  Su arıtma tesislerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, evsel ve endüstriyel atık suların geri dönüştürülmesinin sağlanması ve yağmur suyunun ayrı toplanması atılması gereken adımlardan bazılarıdır.

Dünyada tatlı su kaynaklarının hızla azaldığını gözlemliyoruz, bu nedenle bu kaynakları korumak ve israfını önlemek çok önemlidir.  Bu durumda tarımsal sulama, endüstriyel üretim ve ev kullanımı gibi yerlerde suyu daha akıllıca kullanmak ve su tasarrufu yapmak çok büyük önem taşımaktadır.

cevre-temizligi-ve-toplum

Toprak Koruma

İyi bir toprak koruma planı, tarım arazileri, ormanlar ve parklar gibi yeşil alanların korunmasını, toprağın iyileştirilmesini ve erozyonun durdurulmasını içermelidir.  Toprak testleri yapılmalı ve uygun düzeltici önlemler alınmalı ve fabrika atıklarının toprağa sızması önlenmelidir.

Kimyasal gübre ve pestisit kullanımı azaltılmalı ve organik tarım yöntemlerine destek artırılmalıdır.  Toprağın kirlenmesine ve erozyona neden oldukları için ormansızlaşma, aşırı otlatma ve madencilik gibi faaliyetlere kısıtlamalar getirilmelidir.

Yeşil alanların ve ormanların korunması ve genişletilmesi, hava kalitesinin artırılmasında, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati bir rol oynamaktadır.  Ağaçlar ve bitkiler havadaki karbondioksiti emerek ve oksijen üreterek kirleticiler için doğal filtre görevi görürler.

Kentsel dönüşüm projelerinde yeşil alanlara dikkat etmek çok önemlidir. Ormanlarımızı koruyan daha fazla ağaç planlanması ve yeni parkların faaliyete geçirilmesi için çabaların artırılması bir zorunluluktur.  Yeşil koridorlar ve ekolojik bağlantılar kurarak kentsel biyoçeşitliliği teşvik etmek de hayati önem taşımaktadır.

Bilinçlendirme

Çevre temizliğinin sağlanması için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak çok önemlidir.  Okullar üniversiteler işyerleri ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen kampanyalar, seminerler, kurslar ve yarışmalar bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Çevre koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması ve bu bilincin sürekli olarak güçlendirilmesi önemlidir.

Medya, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve ünlüler farkındalığın artırılmasında önemli rol oynamaktadır.  Kamuoyunun şekillendirilmesi, çevre dostu davranışların teşvik edilmesi ve doğru örneklerin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Kuruluşlar da çalışanlarına yönelik eğitim programları aracılığıyla kurumsal çevre bilincini artırabilir.

Çevre kirliliğiyle mücadele etmek için yasaların oluşturulması, cezaların uygulanması ve denetimlerin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi de çok önemli bir rol oynamaktadır.  Çevre yasalarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, iyi çalıştıklarından emin olunması ve düzenli olarak güncellenmesi şarttır.

İşletmeleri ve bireyleri çevreye zarar veren davranışlardan kaçınmaya teşvik etmek için bir ödül ve ceza sistemi oluşturulmalı, kirletici eylemler için ağır cezalar getirilmeli ve çevre dostu tutumlar teşvik edilmelidir.  Çevre denetimlerini daha sık yapmamız ve izinleri daha sıkı bir şekilde yönetmemiz de çok önemlidir.

Fosil yakıtlar dünyayı kirletiyor ve iklimi değiştiriyor. Bu sorunları çözmek için yenilenebilir enerji gibi diğer seçeneklere bakmamız gerekiyor.  Temiz enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bunları her yerde kullanmak çok önemlidir. Güneş rüzgâr hidrojen biyokütle jeotermal ve dalga enerjisi bunlardan bazılarıdır.

Dünyadaki insanların yarısı şehirlerde yaşamaktadır, bu nedenle yeşil ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek önemlidir.  Şehirleri sürdürülebilir kılmak için enerjiyi iyi kullanan binalara, atık suları temizleyen sistemlere, toplu taşımaya, yeşil alanlara ve yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri doğa dostu yöntemleri benimsemeli ve kompakt ve yürünebilir kentsel tasarımlara öncelik vermelidir.  Kentsel hareketlilik için bisiklet ve yaya yollarının iyileştirilmesi, elektrikli araçların ve toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması kentlerdeki çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Sanayi tesislerinden kaynaklanan, havayı, suyu ve toprağı kirleten kirlilikle mücadele etmek için sıkı kontroller ve katı kurallar uygulamak çok önemlidir.  Şirketler üretim faaliyetleri sırasında temiz teknolojiyi benimsemeli ve atık azaltma ve geri dönüşüm çabalarını başlatmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir