Genel

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

çevre yönetim sistemi

Çevre yönetim sistemi, işletmelerin çevresel etkilerini kontrol etmek ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemek için kullandıkları sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistem, kuruluşların çevre politikalarını oluşturmalarına, uygulamalarına ve düzenlemelerine olanak tanır. Çevre yönetim sistemi, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması için mutlaka yararlanılması gereken stratejik bir araçtır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, bu alanda en yaygın kullanılan uluslararası standarttır. Bu standart, işletmelerin çevresel performanslarını artırmalarına ve yasal gerekliliklere uymalarına yardımcı olur. Çevre yönetim sistemi, çevre danışmanlık hizmetleriyle desteklenerek daha etkili hale getirilebilir.

Çevre yönetimi, işletmelerin faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini minimize etmeyi amaçlar. Bu kapsamda, atık yönetimi, enerji verimliliği, su tasarrufu ve hava kirliliği kontrolü gibi konular ele alınır. Çevre yönetim sisteminin amacı, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaktır.

Bir Çevre Yönetim Sistemi Neden Gereklidir ve Mantıklı Olabilir?

Çevre yönetim sistemi, işletmeler için birçok açıdan gerekli ve mantıklıdır. Öncelikle, çevrenin önemi göz önüne alındığında, işletmelerin çevresel etkilerini yönetmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Çevre yönetim sistemi, kuruluşların çevre koruma faaliyetlerini sistematik bir şekilde yürütmelerini sağlar.

ISO 14001 belgesi, işletmelerin çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini gösterir. Bu belge, müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde işletmenin itibarını artırır. Ayrıca, çevre yönetim sistemi, işletmelerin çevre izin belgesi alma süreçlerini kolaylaştırır ve yasal uyumluluklarını güvence altına alır.

Çevre yönetim stratejisi, işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunur. Kaynakların verimli kullanımı, atık yönetimi ve enerji tasarrufu gibi uygulamalar sayesinde işletmeler maliyet avantajı elde eder. Aynı zamanda, çevre politikası oluşturmak ve uygulamak, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.

Hangi Şirketler İçin Profesyonel Bir Çevre Danışmanlık ve Çevre Yönetim Sistemi Edinmesi Özellikle Önemlidir?

Profesyonel bir çevre danışmanlık ve çevre yönetim sistemi, özellikle çevresel etkileri yüksek olan sektörlerdeki işletmeler için kritik öneme sahiptir. Üretim sektöründeki firmalar, faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini minimize etmek için çevre yönetim sistemine ihtiyaç duyarlar.

Bu kapsamda, ÇED raporu hazırlamak ve çevre izin belgesi almak gibi yasal gereklilikleri yerine getirmeleri gerekir.

Kimya, enerji, inşaat ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için çevre yönetim sistemi hayati önem taşır. Bu sektörlerde, atık yönetimi, emisyon kontrolü ve enerji verimliliği gibi konular öne çıkar. ISO 14001 çevre yönetim sistemi, bu işletmelerin çevresel performanslarını iyileştirmelerine ve yasal uyumluluklarını sağlamalarına yardımcı olur.

Gıda ve turizm sektöründeki işletmeler de çevre yönetim sisteminden faydalanabilir. Bu sektörlerde, su tasarrufu, atık yönetimi ve enerji verimliliği önemli konulardır. Çevre danışmanlık hizmetleri, bu işletmelerin çevre politikası oluşturmalarına ve uygulamalarına destek olur.

Hangi Çevre Yönetim Sistemleri Var?

Çevre yönetim sistemleri, işletmelerin çevresel performanslarını iyileştirmek için kullandıkları standartlaştırılmış yaklaşımlardır. En yaygın kullanılan çevre yönetim sistemi, ISO 14001’dir. Bu uluslararası standart, işletmelerin çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini gösterir ve sürekli iyileştirme prensibine dayanır.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir diğer çevre yönetim sistemidir. EMAS, ISO 14001’e benzer ancak daha kapsamlı raporlama gereklilikleri içerir. İşletmeler, çevre performanslarını kamuoyuyla paylaşmak zorundadır.

ISO 14001 dışında, ISO 14000 serisindeki diğer standartlar da çevre yönetimi konusunda rehberlik sağlar. Örneğin, ISO 14040 yaşam döngüsü değerlendirmesi için kullanılır. Bu standartlar, işletmelerin çevre yönetim stratejilerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

ISO 14001 – Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

ISO 14001, sürdürülebilir çevre yönetimi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standart, işletmelerin çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. ISO 14001 çevre yönetim modülü, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsüne dayanır.

ISO 14001 belgesi, işletmelerin çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini gösterir. Bu belge, müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde işletmenin itibarını artırır. Ayrıca, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, işletmelerin yasal uyumluluklarını sağlamalarına ve çevresel risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

Sürdürülebilir çevre yönetimi, işletmelerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir. ISO 14001 standardı, işletmelerin kaynak verimliliğini artırmalarına, atık yönetimini iyileştirmelerine ve enerji tasarrufu sağlamalarına olanak tanır. Bu sayede, işletmeler hem çevresel performanslarını iyileştirir hem de maliyet avantajı elde eder.

ISO 14001’e Göre Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001’e göre çevre yönetim sistemi, bir organizasyonun çevresel etkilerini yönetmek ve çevresel performansını sürekli iyileştirmek için kullandığı sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistem, işletmelerin çevre politikası oluşturmalarını, hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli süreçleri uygulamalarını gerektirir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, PUKÖ döngüsünü temel alır. Bu döngü, sürekli iyileştirme prensibine dayanır ve işletmelerin çevresel performanslarını düzenli olarak gözden geçirmelerini sağlar. ISO 14001 standardı, işletmelerin çevre yönetimi konusunda sistematik bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur.

Çevre yönetim sisteminin amacı, işletmelerin çevresel etkilerini minimize etmek ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemektir. ISO 14001 belgesi, işletmelerin bu konudaki taahhütlerini gösterir ve çevre danışmanlık hizmetleriyle desteklenerek daha etkili hale getirilebilir.

PUKÖ Nedir?

PUKÖ, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsünün kısaltmasıdır. Bu döngü, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin temelini oluşturur. PUKÖ, sürekli iyileştirme prensibine dayanır ve işletmelerin çevresel performanslarını sistematik bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
Planlama aşamasında, işletmeler çevre politikalarını oluşturur, çevresel etkilerini değerlendirir ve hedefler belirler. Uygulama aşamasında, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli süreçler ve prosedürler uygulanır. Kontrol etme aşamasında, çevresel performans izlenir ve değerlendirilir. Son olarak, önlem alma aşamasında iyileştirme fırsatları belirlenir ve gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

EMAS’tan Farkları?

ISO 14001 ve EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), çevre yönetim sistemleri olmalarına rağmen bazı farklılıklara sahiptir. ISO 14001, uluslararası bir standart iken EMAS, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir sistemdir. EMAS, ISO 14001‘in tüm gerekliliklerini içerir ancak bazı ek şartlar da sunar.

EMAS, işletmelerin çevre performanslarını kamuoyuyla paylaşmalarını zorunlu kılar. Bu, EMAS’ın şeffaflık konusunda daha katı olduğunu gösterir. ISO 14001 ise böyle bir zorunluluk içermez. Ayrıca, EMAS yasal uyumluluk konusunda daha sıkı kurallar içerir ve işletmelerin çevre mevzuatına tam uyumunu gerektirir.

ISO 14001, daha esnek bir yapıya sahiptir ve dünya genelinde daha yaygın olarak kullanılır. EMAS ise özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tercih edilir. Her iki sistem de işletmelerin çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini gösterir ve çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

cevre-yonetim-sistemi-kurulumu

Çevre Yönetim Sistemi Aşamaları

Aşama 1

Çevre yönetim sisteminin ilk aşaması, mevcut durumun analizi ve çevre politikasının oluşturulmasıdır. Bu aşamada, işletmenin çevresel etkileri değerlendirilir ve öncelikli alanlar belirlenir. Çevre politikası, işletmenin çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini ve hedeflerini içerir.

İşletmeler, çevre danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak mevcut durumlarını analiz edebilir ve çevre politikalarını oluşturabilirler. Bu aşamada, yasal gereklilikler de göz önünde bulundurulur ve işletmenin çevre izin belgesi ihtiyaçları belirlenir.
Çevre politikası, işletmenin çevre yönetim stratejisinin temelini oluşturur. Bu politika, üst yönetimin onayını almalı ve tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır. Çevre politikası örnekleri incelenerek, işletmeye özgü bir politika oluşturulabilir.

Aşama 2

İkinci aşama, çevresel hedeflerin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulmasıdır. Bu aşamada, çevre politikası doğrultusunda spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) hedefler belirlenir. Bu hedefler, işletmenin çevresel performansını iyileştirmeye yönelik olmalıdır.

Eylem planları, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli adımları içerir. Bu planlar, sorumlulukları, kaynakları ve zaman çizelgelerini belirtir. Çevre yönetim stratejisi, bu eylem planlarının uygulanmasını ve izlenmesini kapsar.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, işletmelerin bu aşamada sistematik bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur. Çevre danışmanlık hizmetleri, hedeflerin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması sürecinde işletmelere destek sağlayabilir.

Aşama 3

Üçüncü aşama, çevre yönetim sisteminin uygulanmasıdır. Bu aşamada, belirlenen eylem planları hayata geçirilir ve çevresel performansı iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. İşletmeler, çevre yönetimi yönetmeliğine uygun olarak hareket etmelidir.

Uygulama aşamasında, çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Çevre yönetim sisteminin başarısı, tüm çalışanların katılımına bağlıdır. İşletmeler, çevre koruma konusunda farkındalık yaratmak için eğitim programları düzenleyebilir.

ISO 14001 yaşam döngüsü yaklaşımı, bu aşamada ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. İşletmeler, ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini minimize etmeye çalışır.

Aşama 4

Dördüncü aşama, çevre yönetim sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu aşamada, çevresel performans göstergeleri takip edilir ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilir. ISO 14001 standardı, işletmelerin düzenli iç denetimler yapmalarını gerektirir.

İzleme ve değerlendirme süreci, çevre yönetim sisteminin etkinliğini artırır. İşletmeler, çevresel performanslarını sürekli olarak ölçer ve değerlendirir. Bu süreçte, çevre izin belgesi gereklilikleri de kontrol edilir.

Çevre danışmanlık hizmetleri, işletmelerin izleme ve değerlendirme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olabilir. Düzenli raporlama ve veri analizi, çevre yönetim sisteminin başarısını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir.

Aşama 5

Beşinci ve son aşama, sürekli iyileştirmedir. Bu aşama, PUKÖ döngüsünün “Önlem Al” kısmına karşılık gelir. İşletmeler, izleme ve değerlendirme sonuçlarına dayanarak çevre yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirir.

Sürekli iyileştirme, çevre politikasının gözden geçirilmesini, hedeflerin güncellenmesini ve yeni eylem planlarının oluşturulmasını içerir. İşletmeler, çevresel performanslarını artırmak için yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler arayabilir.

ISO 14001 standardı, sürekli iyileştirme prensibini vurgular. İşletmeler, çevre yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmelidir. Bu sayede, çevre yönetimi konusundaki taahhütlerini yerine getirmeye devam ederler.

Bir Çevre Yönetim Sisteminin Yapısal Tanıtımı

Bir çevre yönetim sisteminin yapısı, ISO 14001 standardına göre şu ana bileşenleri içerir:

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve işletme
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler
 • Yönetimin gözden geçirmesi

Bu yapı, PUKÖ döngüsüyle uyumludur ve işletmelerin çevresel performanslarını sistematik bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Çevre Danışmanlık Sistemiyle İlgisi

Çevre danışmanlık hizmetleri, işletmelerin çevre yönetim sistemlerini kurmalarına ve uygulamalarına destek olur. Çevre danışmanları, işletmelere şu konularda yardımcı olabilir:

 • Çevre politikası oluşturma
 • Çevresel etki değerlendirmesi
 • Yasal uyumluluk kontrolü
 • Çevre izin belgesi alma süreçleri
 • ISO 14001 belgelendirme hazırlığı

Çevre Yönetim Sistemi: Organizasyon Yapısı ve Süreç Organizasyonu Ne Anlama Geliyor?

Çevre yönetim sistemi, bir işletmenin organizasyon yapısını ve süreç organizasyonunu etkiler. Organizasyon yapısı, çevre yönetimi ile ilgili rollerin ve sorumlulukların belirlenmesini içerir. Bu yapı, çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Süreç organizasyonu, çevre yönetimi ile ilgili süreçlerin tanımlanmasını ve yönetilmesini kapsar. Bu süreçler, atık yönetimi, enerji verimliliği, su tasarrufu ve hava kirliliği kontrolü gibi konuları içerebilir. ISO 14001 standardı, işletmelerin bu süreçleri sistematik bir şekilde yönetmelerini gerektirir.

Çevre yönetim sisteminin organizasyon yapısı ve süreç organizasyonu, işletmenin genel yönetim sistemiyle entegre edilmelidir. Bu entegrasyon, çevre yönetiminin işletmenin tüm faaliyetlerine dahil edilmesini sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi: Bir Bakışta Avantajlar

Çevre yönetim sistemi, işletmelere birçok avantaj sağlar:

 • Çevresel risklerin azaltılması
 • Yasal uyumluluğun sağlanması
 • Kaynak verimliliğinin artırılması
 • Maliyet tasarrufu
 • İtibar ve marka değerinin artırılması
 • Rekabet avantajı elde edilmesi
 • Paydaş ilişkilerinin iyileştirilmesi

Bu avantajlar, işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunur ve uzun vadeli başarılarını destekler.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir