Genel

Çevre Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalıyız

Türkiye’de son yıllarda çevre bilincinin artması, yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve sürdürülebilirlik gibi kavramların önem kazanarak insanlar arasında yaygınlaşmasıyla kurum ve kuruluşların çevre danışmanlık hizmeti almalarının önemi giderek artmıştır. Çevre üzerinde olumsuz etki bırakabilecek faaliyetlerle uğraşan kurum ve kuruluşların çevresel etkilerini minimuma indirmelerine ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmelerine yardımcı olan bir hizmet olarak tanımlanabilecek çevre danışmanlık hizmeti, sürdürülebilir ve yeşil bir geleceği destekleyen her işletmenin vazgeçilmez rehberi olarak günümüzdeki yerini almıştır.

Çevre danışmanlık firmaları, kurumları daha sürdürülebilir bir işleyişe kavuşturabilmek için pek çok farklı alanda destek sunarlar. Destek sunulan bu alanlar arasında atık yönetimi, çevre izin ve lisans süreçlerinin takibi, çevresel risklerin analizi, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin yönetilmesi, çalışanların çevre konusunda eğitilmesi, çevre kaza tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve daha temiz ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçilmesi de yer almaktadır.

Türkiye’de çevre danışmanlık hizmeti almanın kurum ve kuruluşlara pek çok faydası vardır. Öncelikle çevre danışmanlık hizmeti almak, işletmelerin yasal yükümlülüklerine uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Çevre mevzuatına uygun hareket etmeyen işletmeler ağır cezalara çarptırılabilir veya yasal sorunlarla boğuşabilir. Çevre danışmanları, işletmelerin söz konusu mevzuata uygun hareket etmelerini sağlayarak herhangi bir yasal cezaya çarptırılma ihtimalini ortadan kaldırırlar. 

Aynı zamanda, çevre danışmanlık hizmeti, işletmelerin kendi öz kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlar. Enerji verimliliği, sıfır atık tüketimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi uygulamalar sayesinde işletmelerin çevresel ayak izleri azalır ve büyük oranda tasarruf etmelerinin önü açılır.

Çevre danışmanlık hizmeti, markaların tanınırlıklarını ve müşteri sadakatlerini artırmalarına yardımcı olarak işletmelere rakipleri arasından sıyrılmalarına olanak sağlayacak bir kapı da aralar. Tüketicilerin marka tercihlerinde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik her geçen gün daha güçlü bir kriter olmaya başladığından çevre danışmanlık hizmeti alan firmalar ve kuruluşlar müşterilerin birinci tercihi olarak ön plana çıkacaklardır.

Çevre Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalıyım?

Kurum ve kuruluşların yürüttükleri faaliyetler sonucunda çevre üzerinde bırakabilecekleri olumsuz etkileri en aza indirirerek çevreye duyarlı bir politika izlemeleri, kaynaklarını verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmaları ve yasal düzenlemelere uygun işleyişlerle idari cezalara çarptırılmaktan kaçınmaları için çevre danışmanlık hizmeti almaları gerekir. Çevre danışmanlık hizmeti almanın işletmelere sağlayacağı faydalar şu ana başlıklar altında özetlenebilir:

Faaliyetlerin Mevzuat ve Düzenlere Uygunluğunun Sağlanması

Türkiye’de her tür kurum ve kuruluş çevreyle ilgili olarak çıkartılan yasal düzenlemeler ve mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Çevre danışmanlık firmaları, kurum ve kuruluşların bu düzenleme ve mevzuatlara tam olarak uymalarını sağlar. Bu firmalar yasal gereklilikleri tespit ederek kurumların yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edebilmeleri ve idari para cezalarına çarptırılmamaları için atmaları gereken adımları planlamak ve uygulamak noktasında rehber görevi görürler. 

Türkiye’de çevrenin korunması ve geliştirilmesi için çıkartılan temel yasalardan biri olarak öne çıkan 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde kurumların çevre üzerinde herhangi bir etki bırakabilecek faaliyetlerini yürütürken çevre zararlarını minimize edecek şekilde hareket etmeleri zorunlu kılınmıştır. Aynı şekilde Atık Yönetimi, Su Kirliliği Kontrol, Hava Kirliliği Kontrol ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelikleriyle doğanın farklı alanlarına verilebilecek zararların en aza indirilmesi ve bu sayede ekosistemlerin, habitatların ve yerel yaşantının bölgede yürütülen faaliyetlerden etkilenmeyerek doğal akışında varlıklarını sürdürmesi amaçlanmıştır.

Çevre danışmanlık ve çevre mühendisliği danışmanlık hizmeti veren firmalardan destek alan kurum ve kuruluşların faaliyetleri yukarıda bahsi geçen düzenleme ve mevzuatlara uygun bir  şekilde sürdürülür ve böylece çevrenin gerçekleştirilen faaliyetlerden minimum düzeyde zarar görmesi sağlanmış olur. 

Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi ve Gerekli Önlemlerin Alınması

Çevre danışmanlık hizmeti veren firmalar, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarla yürütecekleri sürece, söz konusu kurumun gerçekleştireceği faaliyetlerin yol açabileceği çevresel riskleri değerlendirerek başlarlar. Çevresel risklerin analiz edilmesi ve süreç başında belirlenmesi oluşabilecek çevresel zararların önüne geçmenin en önemli yollarından biri olarak öne çıkar. 

Çevresel riskler değerlendirilirken öncelikle kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve çevresel etkileri belirlenir. Hangi faaliyetlerin ve süreçlerin çevresel risklere neden olabileceğinin belirlenmesiyle değerlendirme kapsamı ana hatlarıyla ortaya çıkarılmış olur. Değerlendirme sürecinde aynı zamanda faaliyetler sonucunda oluşabilecek muhtemel riskler de belirlenir. Bu riskler atık yönetimi, kimyasal maddelerin kullanımı gibi birbirinden çok farklı alanlarda olabilir.

Çevresel risk değerlendirmesi sonucunda tanımlanan potansiyel riskler bir sonraki aşamada destek alınan çevre danışmanlık firmaları tarafından analiz edilir. Bu aşamada her bir riskin olası etkileri göz önüne alınarak çevresel etkilerin ciddiyeti ve yayılma potansiyelleri ortaya çıkarılır. Daha sonraki aşamada analiz edilen çevresel riskler öncelik sırasına tabi tutularak alınması gereken önlemler belirlenir. 

Değerlendirmenin son aşamasında alınması planlanan önlemler çalışılan kurum ve kuruşla birlikte uygulamaya geçirilir ve önlemlerin etkinlikleri değerlendirilerek düzenli olarak izlenir. Gerektiği takdirde önlemlerin revize edilmesi yoluyla geliştirilmesi sağlanır ve böylece çevresel risk yönetimi sürekli güncel kalır.

Kaynakların Sürdürülebilir Bir Şekilde Kullanılması 

Çevre danışmanlık hizmeti veren firmalar kurum ve kuruluşların faaliyetlerini ekonomik olarak sürdürülebilir ve toplumsal olarak adil bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur. Özellikle kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve kaynakların korunması noktasında söz konusu firmaların ilgili kurum ve kuruluşlara büyük katkısı olabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda çevre danışmanlık hizmeti alan firmalar çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan çok daha sorumlu bir şekilde hareket ederler. Doğal kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanır, atıklarını azaltarak toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup uzun vadeli başarıyı hedeflerler. 

Çevre danışmanlık hizmeti, kurum ve kuruluşların kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Bu kapsamda enerji, su ve hammadde gibi kaynakların tüketimi azaltılarak ilgili kurum ve kuruluşların atıklarını ve maliyetlerini düşürmeleri hedeflenir. Danışmanlık hizmeti alan firmaların üretim süreçlerinde daha verimli teknolojiler yardımıyla kaynak kullanımlarının optimize edilmesi sağlanır. 

Çevre danışmanlık hizmeti, işletmelerin daha çevre dostu üretim yöntemlerine geçmelerine de yardımcı olur. Çevre dostu teknkolojilerin kullanılması, sıfır atık stratejileri ve çevresel etkilerin minimize edilmesi için yenilikçi çözümlerin ortaya konmasına arıcılık eder. İşletmeler bu sayede üretimsel verimliliklerinde büyük ölçüde artış gözlemlerler. 

Sürdürülebilirlik ve verimlilik uzun vadeli planlama gerektiren bir süreçtir. İşletmelerin kısa vadeli kar elde etme hedefleri yerine uzun vadeli başarıyı arzulamaları noktasında çevre danışmanlık hizmetlerinin büyük faydaları dokunabilir. 

Marka İtibarının Arttırılması Yoluyla Rakipler Karşısında Avantaj Sağlanması

Daha yeşil bir gelecek günümüzün en büyük önceliklerinden biridir. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young’un 7. Geleceğin Tüketici Endeksinde, dünya genelinde tüketicilerin %51’inin sürdürülebilir ürünleri satın almak istedikleri belirtilmiştir. Simon-Kucher&Partners tarafından yapılan bir araştırmadaysa tüketicilerin %66’sı için sürdürülebilirlik maddesinin en önemli satın alma kriterlerinden biri öne çıktığı belirtilmiştir. 

Yukarıdaki araştırmaların da gösterdiği üzere günümüzde yönünü sürdürülebirliğe doğrultan firmaların tüketici gözündeki itibarlarında büyük oranda artış gözlemleyecekleri kesindir. Artan marka itibarı, kurum ve kuruluşların rakipleri arasından sıyrılmalarına ve kendilerine rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nasıl İşler?

Kurum ve kuruluşların çevresel mevzuatlara uyum sağlamalarına destek olan ve faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan çevre danışmanlık hizmeti, kapsamlı ve en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Çevre danışmanlık firmaları aracılığıyla alacağınız çevre danışmanlık hizmeti anahatlarıyla şu işlemleri kapsamaktadır:

Mevzuat Danışmanlığı

Çevre danışmanları ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarını takip eder ve müşteri firmaların faaliyetlerini bağlayan yasal yükümlülükleri belirlerler. Bağlayıcı yükümlülüklerin belirlenmesinin ardından mevzuata uyulması için atılması gereken adımlara ilişkin firma yetkilileriyle görüşürüz ve uygulama aşamasına geçilmesini sağlarlar.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevre danışmanları, müşteri firmaların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ekosisteme, habitata ve yerel sosyal yapıya etkilerini detaylı bir şekilde analiz ederler. Ayrıca bu etkilerin nasıl azaltılabileceğine dair önerilerde bulunur ve böylece firmaların ÇED Raporu gibi belge ve rapor süreçlerini daha rahat atlatmalarına katkıda bulunurlar.

Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu

Çevre danışmanları ve çevre danışmanlık firmaları, kurum ve kuruluşların ISO14001 ve EMAS gibi çevre yönetim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirirler. Çevre yönetim sistemleri firmaların çevresel performanslarının iyileştirilmesine, maliyetlerinin düşürülmesine ve markaların rakipleri arasından daha rahat bir şekilde sıyrılarak kendilerini göstermelerine imkan tanımaktadır.

Personellerin Duyarlılık Kazanmasına Yönelik Eğitimler Verilmesi

Çevre danışmanlık hizmetinin bir parçası olarak müşteri firmalarda çalışan personellere yönelik çevresel sorunların nedenlerinin ve etkilerinin anlatıldığı eğitim seminerleri gerçekleştirilerek günlük iş hayatlarında çalışanların çevreye duyarlı yaklaşımlar benimsemeleri sağlanır. Çevre yönetim sistemlerinin nasıl kullanılması gerektiği öğretilir. Böylece müşteri firmaların çok daha çevre dostu süreçlerle faaliyetlerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

Uygulama Performans İzlemesi

Çevre danışmanlık hizmeti veren firmalar ve çevre danışmanları, hizmet sundukları kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerin daha çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilmesi için yürürlüğe koydukları uygulamaların performans takibini ve izlemesini de gerçekleştirirler. İzleme sırasında fark ettikleri eksikler ve hataların üzerine giderek uygulamaların daha optimize bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar. 

Çevre Danışmanlığında Yetkinliğin Adresi

2014 yılında kurulan Çamlıca Çevre Danışmanlık, her biri alanında uzman mühendislerden oluşan seçkin kadrosuyla kurum ve kuruluşlara çevre mevzuatı ile ilgili her konuda destek vermeyi amaçlayan Türkiye’nin en iyi çevre danışmanlık firmalarından bir tanesidir. 

İşletmelerine yaşam döngüsü analizi ve sera gazı izleme planı gibi sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantılı alanlarda ve atık yönetimi ve temiz üretim planı gibi çevre danışmanlığıyla ilgili konularda destek olmayı hedefleyen Çamlıca Çevre Danışmanlık, kurum ve kuruluşların daha yeşil bir geleceğe giden yolda maliyetten tasarruf etmelerini ve kaynaklarını çok daha düzgün bir şekilde kullanmalarını birinci öncelik belirlemiştir.

Çevre mühendisliği danışmanlık alanında sanayi yapılarının kuruluşlarından itibaren çevre üzerinde oluşacak etkilerin azaltılması ve düzgün bir çevre yönetimi planı oluşturulması ilkelerini öncelik belirleyen Çamlıca Çevre Danışmanlık, on yılı aşkın süredir sürdürülebilir yarınlara kavuşmak isteyen tüm işletmelerin yanında olmaya devam etmektedir.

Çevre danışmanlık alanında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik belgesi almış Çamlıca Çevre Danışmanlık, profesyonel bir çevre danışmanlık firması olarak çevre danışmanlığı alanında yetkinliğin tek adresidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre danışmanlık hizmeti, faaliyetleri çevre üzerinde olumsuz etki bırakabilecek işletmelere çevresel süreçlerin ilerletilmesi yönünde destek sunmayı hedefleyen profesyonel bir hizmet türüdür. Kurum ve kuruluşlar çevre danışmanlık hizmetinden faydalanarak ÇED Raporu, çevresel risk analizi, atık yönetimi gibi süreçlerine en ideal çözümleri bulabilir ve markalarını çevreye duyarlı bir alanda konumlandırarak itibarlarını artırabilirler. 

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık firmaları, kurum ve kuruluşların çevresel süreçlerini ilerletebilmeleri için almaları gereken danışmanlık hizmetini profesyonel olarak müşterilerine sunar. Çevre mevzuatı danışmanlığı, çevresel etki değerlendirmesi, atık yönetimi danışmanlığı, çevre yönetim sistemi kurulumu gibi pek çok alanda kuruluşlara yardımcı olabilen çevre danışmanlık firmaları daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek düşleyen bütün işetmeler için büyük öneme sahiptir.

Çevre Danışmanı Ne İş Yapar?

Çevre danışmanları, çevresel konularda kurum ve kuruluşlara danışmanlık vererek rehberlik ederler. Çevresel süreçlerin bütün aşamalarını detaylı bir şekilde analiz ederek kurumların çevresel konularda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini belirler ve yürürlüğe konması gereken uygulamaları tespit ederler. 

Çevresel Süreçler İçin Çevre Danışmanlık Firmaları Zorunlu Mu?

Çevre kanununca belirlenen alınması şart izinler ve lisanlar hakkındaki yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan kurum ve kuruluşların, çevre yönetim birimleri kurmaları veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almaları zorunlu tutulmuştur. Bahsi geçen yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan işletmelerin ise bir çevre görevlisini istihdam etmeleri veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almaları şart koşulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir